Prihlásiť sa

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky worldwithoutlimits.sk

Prevádzkovateľ worldwithoutlimits.sk

Názov spoločnosti: Adventure Factory s.r.o

Ulica a číslo: Medvedzie 130/3-23

Mesto a PSČ: Tvrdošín 02744

Štát: Slovensko

IČO: 53335368

DIČ: 2121345787

nie sme platcom DPH

Zodpovedná osoba a kontakt

Mário Seman

+421944331120

Produkty/Tovar

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Druhy dopravy verejnými prepravcami:

 

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 2,8€

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 5 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,

na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

platba dopredu – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet

dobierka – objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

platobná karta

Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – „kontaktná adresa“. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. 

Zážitky

Prevádzkovateľ – je osoba prevádzkujúca portál / webovú stránku www.worldwithoutlimits.sk.

Poskytovateľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy (ponúka zážitky) koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iného podnikateľa poskytuje služby.

Objednávateľ – môže byť spotrebiteľ, tj.osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito službami. Službou sú všetky služby poskytované Poskytovateľom objednávateľovi za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

Voucher – je zážitkový poukaz na poskytnutie služieb s uvedením hodnoty oprávňujúce kvyužitie služby podľa výberu objednávateľa služby za podmienok stanovených v týchto VOP.

Cena a platobné podmienky

Cenu zážitku určuje poskytovateľ. Cena nezahŕňa poistenie. Zážitok je možné uhradiť platobnou kartou cez platobnú bránu. Po vytvorení objednávky budete presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu, kde zadáte potrebné údaje (číslo karty a jej splatnosť). Ak používate zabezpečenú kartu, budete ešte opýtaný na heslo pre autorizáciu platby po internete. Potom je transakcia autorizovaná a platba prebehne okamžite.

Dane a odvody

Povinnosti vyplývajúce z daňových, colných a účtovných predpisov, ako aj právnych predpisov v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia poskytovateľ plní vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesplnenie týchto povinností zo strany poskytovateľa. Objednávka objednávateľa je návrhom na uzavretie zmluvy a samotná zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu poskytovateľa služieb objednávateľovi s týmto jeho návrhom (potvrdenie objednávky zo strany poskytovateľa služieb; od tohto okamihu medzi poskytovateľom a objednávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti; ak je zmluva. Uzavretá v prospech tretej osoby, tá sa stáva oprávnenou až okamihom, kedy sa zmluvou prejaví súhlas; kým tretia osoba neprejaví súhlas, zmluva vyvoláva účinky len medzi zmluvnými stranami, ktoré ju uzavreli. Súhlasom príjemcu služieb s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa rozumie súhlas zaslaný pri žiadosti o rezerváciu konkrétneho termínu poskytnutia služby. Ak uplatní príjemca zážitkový certifikát / poukaz, má sa za to, že príjemca služieb s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami prejavil súhlas. za prípadné chyby pri prenose dát nenesie Poskytovateľ zodpovednosť.

Odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

V prípade zrušenia poskytovania zážitku dodávateľom

O zrušení poskytovanie zážitku dodávateľom informuje Prevádzkovateľ príjemcu do 5 dní od okamihu, keď sa o zrušení Prevádzkovateľ dozvie. Príjemca má v tomto prípade právo na vrátenie zaplatenej ceny. Príjemca môže namiesto vrátenia ceny objednať iný zážitok. Príjemca uhradí prípadný rozdiel v cene zážitkov. Preplatok Prevádzkovateľ vráti príjemcovi.

Z dôvodu podstatného porušenia povinností zmluvy zákazníkom

Pokiaľ ide o prípad nepredloženie platného poukazu v mieste plnenia, nepredloženie riadnych dokumentov potrebných pre plnenie zážitku, nedostavenie sa na miesto plnenia v rezervovanom termíne, dostavenie sa na miesto plnenia v stave nespôsobilom pre plnenie zážitku, popr. keď ďalšie osoby prítomné so zákazníkom budú pod omamných látok, alkoholu či návykových látok i. V takom prípade má Prevádzkovateľ na uhradenie nákladov vynaložených v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy stanovených až do výšky 100% ceny zážitku. Tieto náklady je prevádzkovateľ oprávnený započítať na vrátenie ceny zážitku.

Pravidlá použitia webových stránok

Prístup na webové stránky www.worldwithoutlimits.sk a ich následné použitie sa riadi následnými pravidlami. Používanie webových stránok predpokladá, že s týmito pravidlami bezvýhradne súhlasíte v plnom znení. V prípade, že s týmito pravidlami nesúhlasíte, mali by ste tieto stránky okamžite opustiť.

Ochrana osobných údajov

Registráciou do aplikácie WorldWithoutLimits udeľuje subjekt registrácia v postavení používateľa alebo poskytovateľa dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov, ktoré registrujúce subjekt sám v prostredí aplikácie poskytol.
Registrovaný subjekt vyjadruje svoj súhlas s tým, aby boli poskytnuté osobné údaje využité na účely riadneho uzatvorenie a plnenie zo zmluvy v zmysle časti obchodných podmienok, a to vrátane potrebného sprístupnenie tretím osobám na dosiahnutie účelu zmluvných vzťahov a uskutočňovanie platieb podľa obchodných podmienok. Registrovaný subjekt ďalej vyjadruje svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na marketingové a reklamné účely, spočívajúci v zasielaní reklamného materiálu a ponúk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré sú predmetom zhromažďovanie a spracovávanie, sú uchovávané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

Súhlas udelený registrovaným orgánom na účely zberu a spracovania osobných údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, môže byť zo strany registrovaného subjektu kedykoľvek písomne odvolaný spolu s prípadným požiadavkou na vymazanie zhromaždených a spracovaných osobných údajov.

Registrovaný subjekt má po celú dobu zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov k týmto prístup a môže ich podľa potreby dopĺňať alebo meniť. V prípade nezrovnalostí vzniknutých pri spracovaní osobných údajov má registrovaný subjekt právo obrátiť sa na prevádzkovateľa webové aplikácie s požiadavkou na vysvetlenie alebo opravu v príslušnom rozsahu osobných údajov.

Autorské práva

Jediným a výhradným majiteľom autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva k obsahu týchto webových stránok je prevádzkovateľ. Všetok obsah je chránený právnymi predpismy na ochranu autorských práv a ochranných známok a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Užívanie, publikovanie, reprodukcia alebo iné šírenie obsahu alebo jeho častí je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Ak nie je výslovne stanovené inak, ste oprávnení prehliadať, tlačiť a robiť si kópie materiálov a informácií obsiahnutých na webových stránkach, a to výlučne pre osobnú potrebu a neziskové (neobchodné) účely alebo ako zdroj informácií o službách prevádzkovateľa. V týchto prípadoch ste však povinní uviesť prevádzkovateľa ako pôvodca týchto informácií a materiálov.

Integrita stránok

Návštevou týchto stránok súhlasíte s tým, že nebudete narušovať štandardnú prevádzku ani celistvosť webových stránok tým, že sa budete nabúravať do / z cudzích systémov, meniť údaje na webových stránkach ani brániť alebo obmedzovať prístup iných užívateľov na tieto stránky.

Všeobecné podmienky

Využitím služieb prevádzkovateľa bezvýhradne súhlasíte s týmito všeobecnými podmienkami. Pokiaľ s týmito všeobecnými podmienkami nesúhlasíte, nebude Vám môcť prevádzkovateľ poskytnúť svoje služby ponúkané na webových stránkach.

Zodpovednosť za škody

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť informácií obsiahnutých na jeho webovej stránke ani za správnosť finálnych zážitkov. Za informácie uvedené v jednotlivých zážitkoch je zodpovedný poskytovateľ.

Zasielanie obchodných oznámení

Príjemca súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami prevádzkovateľa na elektronickú adresu príjemcu a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení poskytovateľom na elektronickú adresu príjemcu.

Registrácia

Poskytovanie služieb prostredníctvom Aplikácia je podmienené riadnym a úplným vyplnením povinných registračných údajov v registračnom formulári zo strany Používateľa. To isté je nutné i pre využitie všetkých služieb ponúkaných prostredníctvom Aplikácie. Registrácia je bezplatná.

Registrácia Užívatelia

Užívateľská registrácia je umožnená fyzickým osobám starším ako 18 rokov, ktoré sú súčasne plne svojprávne.
Užívateľská registrácia je umožnená právnickým osobám za predpokladu zaregistrovanie osobou oprávnenou zastupovať právnickú osobu, čoby subjekt registrácie.

Registrácia Užívateľa je dokončená vyplnením registračného formulára minimálne v rozsahu polí s povinným obsahom. Užívateľ zadaním uvedených údajov vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle časti Ochrana osobných údajov.

Obchodné podmienky sú platné od 29.5.2019 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Podmienky ochrany sobných údajov 

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Mário Seman IČO 47429071 so sídlom Tvrdošín, Medvedzie 130/3  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
 3. Názov spoločnosti: Mgr. Mário Seman
  Ulica a číslo: Medvedzie 130/3-23
  Mesto a PSČ: Tvrdošín 027 44
  Štát: Slovensko
  IČ: 47429071
  DIČ: 1080655378
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.5.2019