Prihlásiť sa

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky worldwithoutlimits.sk

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ – je osoba prevádzkujúca portál / webovú stránku www.worldwithoutlimits.sk.

Poskytovateľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy (ponúka zážitky) koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iného podnikateľa poskytuje služby.

Objednávateľ – môže byť spotrebiteľ, tj.osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito službami. Službou sú všetky služby poskytované Poskytovateľom objednávateľovi za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

Voucher – je zážitkový poukaz na poskytnutie služieb s uvedením hodnoty oprávňujúce kvyužitie služby podľa výberu objednávateľa služby za podmienok stanovených v týchto VOP.

Cena a platobné podmienky

Cenu zážitku určuje poskytovateľ. Cena nezahŕňa poistenie. Zážitok je možné uhradiť
platobnou kartou cez platobnú bránu Paypal. Po vytvorení objednávky budete presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu Paypal, kde zadáte potrebné údaje (číslo karty a jej splatnosť). Ak používate zabezpečenú kartu, budete ešte opýtaný na heslo pre
autorizáciu platby po internete. Potom je transakcia autorizovaná a platba prebehne okamžite.

 

Dane a odvody

Povinnosti vyplývajúce z daňových, colných a účtovných predpisov, ako aj právnych predpisov v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia poskytovateľ plní vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesplnenie týchto povinností zo strany poskytovateľa. Objednávka objednávateľa je návrhom na uzavretie zmluvy a samotná zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu poskytovateľa služieb objednávateľovi s týmto jeho návrhom (potvrdenie objednávky zo strany poskytovateľa služieb; od tohto okamihu medzi poskytovateľom a objednávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti; ak je zmluva. Uzavretá v prospech tretej osoby, tá sa stáva oprávnenou až okamihom, kedy sa zmluvou prejaví súhlas; kým tretia osoba neprejaví súhlas, zmluva vyvoláva účinky len medzi zmluvnými stranami, ktoré ju uzavreli. Súhlasom príjemcu služieb s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa rozumie súhlas zaslaný pri žiadosti o rezerváciu konkrétneho termínu poskytnutia služby. Ak uplatní príjemca zážitkový certifikát / poukaz, má sa za to, že príjemca služieb s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami prejavil súhlas. za prípadné chyby pri prenose dát nenesie Poskytovateľ zodpovednosť.

 

Odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

V prípade zrušenia poskytovania zážitku dodávateľom

O zrušení poskytovanie zážitku dodávateľom informuje Prevádzkovateľ príjemcu do 5 dní od okamihu, keď sa o zrušení Prevádzkovateľ dozvie. Príjemca má v tomto prípade právo na vrátenie zaplatenej ceny. Príjemca môže namiesto vrátenia ceny objednať iný zážitok.
Príjemca uhradí prípadný rozdiel v cene zážitkov. Preplatok Prevádzkovateľ vráti príjemcovi.

Z dôvodu podstatného porušenia povinností zmluvy zákazníkom

Pokiaľ ide o prípad nepredloženie platného poukazu v mieste plnenia, nepredloženie
riadnych dokumentov potrebných pre plnenie zážitku, nedostavenie sa na miesto plnenia v
rezervovanom termíne, dostavenie sa na miesto plnenia v stave nespôsobilom pre plnenie
zážitku, popr. keď ďalšie osoby prítomné so zákazníkom budú pod omamných látok,
alkoholu či návykových látok i. V takom prípade má Prevádzkovateľ na uhradenie nákladov vynaložených v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy stanovených až do výšky 100% ceny zážitku. Tieto náklady je prevádzkovateľ oprávnený započítať na vrátenie ceny zážitku.

 

Pravidlá použitia webových stránok

Prístup na webové stránky www.worldwithoutlimits.sk a ich následné použitie sa riadi
následnými pravidlami. Používanie webových stránok predpokladá, že s týmito pravidlami
bezvýhradne súhlasíte v plnom znení. V prípade, že s týmito pravidlami nesúhlasíte, mali
by ste tieto stránky okamžite opustiť.

 

Ochrana osobných údajov

Registráciou do aplikácie WorldWithoutLimits udeľuje subjekt registrácia v postavení používateľa alebo poskytovateľa dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov, ktoré registrujúce subjekt sám v prostredí aplikácie poskytol.
Registrovaný subjekt vyjadruje svoj súhlas s tým, aby boli poskytnuté osobné údaje využité na účely riadneho uzatvorenie a plnenie zo zmluvy v zmysle časti obchodných podmienok, a to vrátane potrebného sprístupnenie tretím osobám na dosiahnutie účelu zmluvných vzťahov a uskutočňovanie platieb podľa obchodných podmienok. Registrovaný subjekt ďalej vyjadruje svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na marketingové a reklamné účely, spočívajúci v zasielaní reklamného materiálu a ponúk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré sú predmetom
zhromažďovanie a spracovávanie, sú uchovávané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o
ochrane osobných údajov.

Súhlas udelený registrovaným orgánom na účely zberu a spracovania osobných
údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom č.
480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, môže byť zo strany
registrovaného subjektu kedykoľvek písomne odvolaný spolu s prípadným požiadavkou na
vymazanie zhromaždených a spracovaných osobných údajov.

Registrovaný subjekt má po celú dobu zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov k týmto prístup a môže ich podľa potreby dopĺňať alebo meniť. V prípade nezrovnalostí
vzniknutých pri spracovaní osobných údajov má registrovaný subjekt právo obrátiť sa na
prevádzkovateľa webové aplikácie s požiadavkou na vysvetlenie alebo opravu v príslušnom rozsahu osobných údajov.

 

Autorské práva

Jediným a výhradným majiteľom autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva k obsahu týchto webových stránok je prevádzkovateľ. Všetok obsah je chránený právnymi predpismy na ochranu autorských práv a ochranných známok a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Užívanie, publikovanie, reprodukcia alebo iné šírenie obsahu alebo jeho častí je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Ak nie je výslovne stanovené inak, ste oprávnení prehliadať, tlačiť a robiť si kópie materiálov a informácií obsiahnutých na webových stránkach, a to výlučne pre osobnú potrebu a neziskové (neobchodné) účely alebo ako zdroj informácií o službách prevádzkovateľa. V týchto prípadoch ste však povinní uviesť prevádzkovateľa ako pôvodca týchto informácií a materiálov.

 

Integrita stránok

Návštevou týchto stránok súhlasíte s tým, že nebudete narušovať štandardnú prevádzku ani celistvosť webových stránok tým, že sa budete nabúravať do / z cudzích systémov, meniť údaje na webových stránkach ani brániť alebo obmedzovať prístup iných užívateľov na tieto stránky.

 

Všeobecné podmienky

Využitím služieb prevádzkovateľa bezvýhradne súhlasíte s týmito všeobecnými podmienkami. Pokiaľ s týmito všeobecnými podmienkami nesúhlasíte, nebude Vám môcť prevádzkovateľ poskytnúť svoje služby ponúkané na webových stránkach.

 

Zodpovednosť za škody

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť informácií obsiahnutých na jeho webovej stránke ani za správnosť finálnych zážitkov. Za informácie uvedené v jednotlivých zážitkoch je zodpovedný poskytovateľ.

 

Zasielanie obchodných oznámení

Príjemca súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami prevádzkovateľa na
elektronickú adresu príjemcu a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení
poskytovateľom na elektronickú adresu príjemcu.

 

Registrácia

Poskytovanie služieb prostredníctvom Aplikácia je podmienené riadnym a úplným vyplnením povinných registračných údajov v registračnom formulári zo strany Používateľa. To isté je nutné i pre využitie všetkých služieb ponúkaných prostredníctvom Aplikácie. Registrácia je bezplatná.

 

Registrácia Užívatelia

Užívateľská registrácia je umožnená fyzickým osobám starším ako 18 rokov, ktoré sú súčasne plne svojprávne.
Užívateľská registrácia je umožnená právnickým osobám za predpokladu zaregistrovanie osobou oprávnenou zastupovať právnickú osobu, čoby subjekt registrácie.

Registrácia Užívateľa je dokončená vyplnením registračného formulára minimálne v rozsahu polí s povinným obsahom. Užívateľ zadaním uvedených údajov vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle časti Ochrana osobných údajov.